Vážení přátelé,

jménem programového a organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat na IV. ročník mezinárodní studentské konference YTEC 2020, která se bude konat 19.11.2020. Konference je zaměřena na prezentaci vědecké a výzkumné práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků nejen Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. Mezi hlavní cíle konference patří představení výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti doktorandů, zvýšení informovanosti o probíhajících či připravovaných výzkumných záměrech v rámci Fakulty dopravní a možnost získání zkušeností s prezentací před odborně vzdělaným auditoriem pro nově začínající studenty doktorského studia. Konference je tak příležitostí k navázání nových či posílení stávajících osobních i profesních kontaktů a místem pro setkání doktorandů, odborníků z praxe, ale i pracovníků fakulty.

Kromě studentských prezentací budou v programu obsaženy i vybrané výstupy některých členů vědeckého výboru či hostů konference. Záštitu nad konferencí převzal děkan Fakulty dopravní doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.
Předseda programového výboru

Příspěvky a témata

Konference se zaměřuje na dopravu jako celek, jsou tedy vítány příspěvky s jakýmkoliv dopravním tématem.

Všechny příspěvky budou uveřejněny ve sborníku konference. Pro ústní prezentaci bude proveden výběr příspěvků vědeckým výborem konference.

Příspěvky »

Jednací jazyk

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Přijímány budou abstrakty příspěvků v anglickém jazyce a příspěvky v českém, slovenském i anglickém jazyce. V případě ústní prezentace může být příspěvek prezentován v jazyce příspěvku či v jiném z jednacích jazyků.

Program »

Důležitá data

25.9.2020 - uzávěrka přihlášek a zaslání abstraktů
23.10.2020 - uzávěrka zaslání příspěvků
6.11.2020 - ukončení recenzního řízení
19.11.2020 - konání konference

Organizace »